Algemene voorwaarden

Wij maken gebruik op onze site van een Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken wél gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Algemene voorwaarden ArtWise (“Algemene voorwaarden”)

 1. Woorden met een beginhoofdletter hebben in deze Algemene voorwaarden de volgende betekenis:
  1. Diensten: leveringen en diensten verricht door of voor ArtWise ten behoeve van de Cliënt, gebaseerd op een Overeenkomst. Diensten kunnen bestaan ut verhuur, lease, financial lease (huurkoop), verkoop en levering en/of ruil van Objecten (zoals hieronder te definiëren).
  2. ArtWise: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArtWise.com B.V., geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 39072136.
  3. Cliënt: de wederpartij van ArtWise in een Overeenkomst.
  4. Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Cliënt en ArtWise.
  5. Partijen: de Cliënt en ArtWise, gezamenlijk.
  6. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden ArtWise.
  7. Objecten: één of meer kunstwerken of andere objecten, die aan de Cliënt ter beschikking zijn gesteld onder welke titel dan ook.
    
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van ArtWise aan een Cliënt en op elke Overeenkomst tussen ArtWise en de Cliënt. De toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden zoals door de Cliënt gebruikt of waarnaar de Cliënt verwijst, wordt niet geaccepteerd en is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   
 3. Een aanbieding uitgebracht door ArtWise is 14 dagen geldig, tenzij ArtWise anders aangeeft. Elke aanbieding is vrijblijvend, kan te allen tijde door ArtWise worden ingetrokken en expireert in elk geval na het einde van de door ArtWise aangegeven geldigheidsduur. Het aanbieden van een concept overeenkomst door ArtWise staat gelijk aan het uitbrengen van een aanbieding.
   
 4. De Cliënt staat er jegens ArtWise voor in dat alle informatie die zij aan ArtWise verstrekt met het oog op het verkrijgen van een aanbieding van ArtWise of in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst, te allen tijde correct en compleet is, ook als deze informatie van derden afkomstig is.
   
 5. Een Overeenkomst wordt alleen schriftelijk gesloten. Mondelinge afspraken (telefonisch of anderszins) zijn niet geldig, tenzij door ArtWise schriftelijk bevestigd. Indien deze op voornoemde wijze zijn bevestigd, worden die afspraken onderdeel van de Overeenkomst.
   
 6. Elke verplichting van ArtWise uit of in verband met een Overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Zelfs al verricht ArtWise passende inspanningen verricht met betrekking tot Objecten ten aanzien van afkomst (“provenance”), originaliteit, afwezigheid van inbreuk op rechten van derden, kan en zal zijn ter zake geen garanties geven. In geval Objecten inbreuk maken op rechten van derden of in geval van twijfel omtrent originaliteit of provenance van Objecten, is ArtWise nimmer aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en blijft de Overeenkomst in stand, behalve zoals bepaald in dit artikel 6; in zo’n geval mag ArtWise de betreffende Overeenkomst geheel of deels ontbinden en/of vernietigen en de betreffende Objecten opeisen. Op eerste verzoek van ArtWise is de Cliënt verplicht de betreffende Objecten aan ArtWise ter hand te stellen, zonder enig recht op opschorting of enig ander recht van terughouding. In zo’n geval zal ArtWise met de Cliënte overleggen of en zo ja hoe de Objecten te vervangen of, ter uitsluitende discretionaire beoordeling van ArtWise, de Cliënt te compenseren, welke compensatie te allen tijde beperkt is tot bedragen die door de Cliënt zijn betaald met betrekking tot de Objecten tot aan het moment van (gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de betreffende Overeenkomst.
   
 7. Termijnen vermeld in een Overeenkomst of elders met betrekking tot prestaties aan de zijde van ArtWise zijn niet fataal noch bindend en alleen indicatief.
   
 8. Als sprake is van een Overeenkomst volgens welke een bepaalde (herhaalde) prestatie door ArtWise moet worden verricht gedurende een bepaalde periode, en deze Overeenkomst voortduurt na die bepaalde periode, dan geldt die Overeenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl elk der Partijen deze Overeenkomst mag beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand, alles tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
   
 9. Overeengekomen prijzen of vergoedingen mogen door ArtWise worden aangepast in geval van factoren die voor ArtWise haar kosten en kostprijs bepalen, wijzigen. Als een Overeenkomst betreft prestaties voor een langere of onbepaalde tijd (bijvoorbeeld in geval van van lease of huur(koop)), zullen prijzen en vergoedingen worden geïndexeerd volgens het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd oor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of volgens een vergelijkbare index, in redelijkheid door ArtWise te bepalen, voor het eerst op 1 januari van het jaar volgend op de dag dat de betreffende Overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen.
   
 10. Tenzij anders overeengekomen in geval van Overeenkomsten voor een tijdsduur, factureert ArtWise de Cliënt maandelijks of in andere, door haar naar redelijkheid te bepalen kortere of langere intervallen.
   
 11. ArtWise behoudt zich het eigendom voor van alle Objecten die het onderwerp zijn van verkoop of ruil tot het moment dat volledige betaling van alle verplichtingen onder de betreffende Overeenkomst door ArtWise zijn ontvangen en/of de tegenprestaties van de Cliënt volledig zijn verricht.
   
 12. In geval van een Overeenkomst betreft financial lease (huurkoop) van een Object, is de wettelijke regeling met betrekking tot huurkoop van toepassing, tenzij anders bepaald in deze Algemene voorwaarden.
   
 13. In geval van een Overeenkomst betreft (operational) lease of huur van een Object, is de wettelijke regeling met betrekking tot huur van roerende zaken van toepassing, tenzij anders bepaald in deze Algemene voorwaarden.
   
 14. Zo lang Objecten die aan een Cliënt ter beschikking zijn geteld, eigendom zijn van ArtWise of een derde, zal de Cliënt de Objecten met passende zorg behandelen, in overeenstemming met de aard van de Objecten als kwetsbare kunstwerken. De Objecten zullen te allen tijde geplaatst zijn in droge omstandigheden, veilig voor gevaarlijke/beschadigende stoffen of ander onheil, slijtage of kwaliteitsvermindering anders dan het normale verouderingsproces van het materiaal waaruit de Objecten bestaan. De Cliënt zorgt voor voldoende verzekering ter dekking van beschadiging of verlies van Objecten tot en met de volle waarde daarvan, inclusief restauratiekosten, tenzij verzekering uitdrukkelijk in de Overeenkomst is begrepen en de premie voor de verzekering is inbegrepen in enige prijs of ruilwaarde als opgenomen in een Overeenkomst.
   
 15. Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen betaald zijn binnen 15 dagen na dagtekening.
   
 16. Verrekening met of opschorting van enige verplichting aan de zijde van de Cliënt is uitgesloten.
   
 17. Elke betaaltermijn ten aanzien van de Cliënt is fataal. Bij overschrijding is de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW van toepassing, met een minimum van 8% per jaar. Daarnaast zijn alsdan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd door de Cliënt; deze bedragen 15% van het openstaande bedrag (exclusief BTW).
   
 18. Meerwerk dat ontstaat bij uitvoering van de Overeenkomst zal worden vergoed door de Cliënt, op basis van tarieven gebruikt door of gebruikelijk bij ArtWise en/of vergoedingen die gebruikelijk en redelijk zijn volgens het redelijk oordeel van ArtWise, naast vergoedingen vermeld in de Overeenkomst voor de prestaties die zijn overeengekomen. Niet voorziene kosten zullen eveneens aan de Cliënt worden doorberekend, zonder opslag en voor zover redelijk.
   
 19. In geval de Cliënt zijn prestatie als vermeld in de Overeenkomst opschort of op enige andere wijze ArtWise (ver)hindert haar prestatie te verrichten, bevrijdt dit de Cliënt niet van haar verplichtingen jegens ArtWise, terwijl ArtWise gerechtigd is tot vergoeding van schade voortvloeiend uit voornoemde opschorting of (ver)hindering.
   
 20. Klachten met betrekking tot de Diensten dienen bij ArtWise schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen zeven (7) dagen na ontdekking van een gebrek in de Diensten of na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt, bij gebreke waarvan enige aanspraak op grond van niet-nakoming komt te vervallen.
   
 21. De aansprakelijkheid van ArtWise onder enige Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt betaald door haar aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de relevante gebeurtenis(sen). In elk geval is ArtWise nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag als overeengekomen te betalen aan ArtWise in de relevante Overeenkomst en, als het een Overeenkomst is voor een tijdsduur: het bedrag dat is Overeengekomen aan ArtWise te betalen gedurende ten hoogste een jaar. De verjaringstermijn van enige vordering van de Cliënt in verband met een Overeenkomst is een (1) jaar.
   
 22. Deze algemene voorwaarden bestaan in Engelse en Nederlandse versies. In geval van conflict tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.
   
 23. Nederlands recht is van toepassing op elke Overeenkomst. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van ArtWise. Echter is ArtWise bevoegd een geschil voor een andere rechter of arbitrage-instelling te brengen.